ترتیب قرار گرفتن تصویر و اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ،با قرعه کشی مشخص شد.

براساس قرعه کشی که توسط شورای عالی انتخابات ترکیه صورت گرفت ترتیب قرار گرفتن اسامی وتصویر شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد .

بدین ترتیب محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوریت خلق در ردیف اول ، مارال آکشنر کاندیدای حزب ایی پارتی در ردیف دوم، رجب اردوغان بعنوان کاندیدای اتفاق جمهور در ردیف سوم ،صلاح الدین دمیرتاش بعنوان کاندیدای حزب دمکراتیک خلقها در ردیف چهارم ،تئمل کارامللا اوغلو کاندیدای حزب سعادت در ردیف پنجم و دوغو پرینچک کاندیدای حزب وطن در ردیف ششم قرار گرفتند.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه همزمان با انتخابات مجلس سوم تیرماه برگزار خواهد شد.