در اینفوگرافیک زیر مقایسه سهم اعتبارات متفرقه در بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ و کاهش ۹ درصدی سهم اعتبارات متفرقه در بودجه ۹۷ را می‌بینید.

در اینفوگرافیک زیر مقایسه سهم اعتبارات متفرقه در بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ و کاهش ۹ درصدی سهم اعتبارات متفرقه در بودجه ۹۷ را می‌بینید.