اورمیه، تورکستان ایران ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

+ سند تاریخی
اورمیه، تورکستان ایران

اولیا چلبی در سفرنامه خود با توصیف شهرهای آذربایجان، شهر اورمیه را «ترکستان ایران» نامیده است.

تورکجه
چیزی یافت نشد !